עדכונים חמים
עדכונים חמים
פרשת משפטים – מבט לפרשת שבוע

פרשת משפטים – מבט לפרשת שבוע

מאת: בועז ביטון יו”ר תנועת ש”ס וחבר מועצת העיר

להתרחק מהשקר

התורה הקדושה מצווה עלינו בפרשה זו את הציווי “מדבר שקר תרחק” – והיא מצוות עשה למאוס בשקר ולהתרחק ממנו.

במחשבה ראשונה, נראה שאיסור ‘שקר’ – איסור פשוט הוא, שאין בו מורכבות יתירה, כל אחד יודע מהו שקר… אולם למדונו רבותינו שלמושג ‘שקר’ הגדרה רחבה, ואף דברים שאינם נראים כשקר במבט ראשוני – דין שקר להם, על כן צריך להתרחק ולהיזהר מהם מאוד.

ולא רק דיבור של שקר אסור, אלא אף כאשר אדם אינו מדבר שקר, אלא מבטיח לחברו שיעשה לו איזה דבר, ובליבו חושב שלא לקיים את ההבטחה, עובר בזה על איסור ‘הין צדק’, וכדדרשו חז”ל על הפסוק (ויקרא יט, לו):”אֵיפַת צֶדֶק וְהִין צֶדֶק יִהְיֶה לָכֶם” – שיהא הן שלך צדק, ולאו שלך צדק.

מדת חסידות גבוהה ונעלה היא מעלת ‘דובר אמת בלבבו’ – דהיינו שיהא אדם נשמר לקיים לא רק את דיבורו, אלא אף את מחשבתו! ולמעלה זו – מביאה הגמרא (מכות כד, א) דוגמה ממעשיו של רב ספרא, וכך מסופר: רב ספרא היה לו חפץ אחד למכור, ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא קריאת שמע, ואמר לו: תן לי את החפץ בכך וכך דמים, ולא ענהו רב ספרא מפני שהיה קורא קריאת שמע, סבר אותו אדם שאין דעתו נוחה מסכום המקח, והוסיף על הסכום שקצב בתחילה, לאחר שסיים רב ספרא קריאת שמע, אמר לו: טול החפץ בדמים שאמרת בראשונה, שבאותן דמים היה דעתי ליתנם לך.

אם נשים לב ונתבונן, הציווי על איסור שקר התייחד בלשון שאינה שכיחה בשאר ציוויי התורה, לשון הרחקה… ‘תרחק!’… לא מספיק שאסור לך לשקר אלא צריך אתה להתרחק מן השקר.  ואכן, לאור הנחיצות שבצווי התורה ‘תרחק!’ – הוסיפו רבותינו והרחיבו את חלקי הזהירות וההרחקה מדבר שקר, ונציין כמה מדבריהם, דברי אלקים חיים:

א. אסור לומר דברים או לעשות מעשים שיגרמו לזולת להוציא מפיו דבר שקר. נציין דוגמה שכיחה: פעמים שאדם עורך איזו שמחה, חתונה, בר מצווה וכדומה, ולאחר האירוע פוגש באחד מחבריו שלא הגיע לשמחה, והיה אם ישאל אותו: “מדוע לא באת להשתתף בשמחתי?” סיכוי רב שהלה יאמר איזה תירוץ שקרי שיש בו כדי להצדיק את אי ההגעה “לא הרגשתי טוב”, “הבן שלי היה חולה” וכדומה, על כן ישתדל במצב שכזה, לומר עוד בפתיחת השיחה: “בטוח אני שהייתה לך סיבה טובה כלשהי שבגינה לא הגעת לשמחתי”, ובכך יחסוך מחברו את הצורך להמציא מתוך אי-נעימות תירוץ שיש בו דבר שקר.

ב. הבעת הדברים וצליל הדיבור: באופן נוסף ניתן לבאר את אומרו ‘מדבר שקר תרחק’, שלא רק צריך להיזהר משקר בדיבור, אלא אפילו יש להתרחק משקר בהבעת הדברים ובצליל המשתמע מאמירתם. וכן סובר רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ”ל בספרו ‘שלמי מועד’ (עמ’ תקלו) שאם שמע אדם סיפור מחברו, והעביר אותו הלאה תוך שהוא משנה את מנגינת הסיפור ומסלף את תוכנו, יש בזה משום איסור שקר.

וסיפר הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ”ל, שפעם התאונן בפניו הגאון רבי יעקב משה חרל”פ זצ”ל על כך שאנו שקועים כל כך בשקר ורחוקים מהאמת, ואמר לו הגרי”מ שהוא מרגיש זאת בעצמו, פעם סיפר לו מישהו סיפור נפלא, וכאשר הוא סיפר זאת לאחרים כבר עירב בסיפור את המנגינה שלו לפי הבנתו ופירושו בסיפור, ואין זו מידת האמת אלא שקר…

ג. שקר שבאמצעותו מגיע לחקר אמת: מכלל חובת ההרחקה, שאל יאמר אדם שקר אפילו אם מתכוון באמצעותו להגיע לחקר האמת, הוסיף על כך ראש ישיבת ‘פורת יוסף’ הגאון רבי יהודה צדקה זצ”ל, שבזה יש לבאר את המעלה שדיבר הנביא בכהני ה’ (מלאכי ב, ה): “תּוֹרַת אֱמֶת הָיְתָה בְּפִיהוּ וְעַוְלָה לֹא נִמְצָא בִשְׂפָתָיו”, לא נאמר ‘ועולה לא נמצאה בו’, אלא ‘ועולה לא נמצאה בשפתיו’ – לומר לך שאפילו שקר שהוא רק בשפתיים ולחוץ, באופן שבצדיק עצמו לא מצויה שום עוולה, הואיל ויש לו סיבות מוצדקות לכך (כגון השבת ממונו או הגעה לחקר האמת) – גם זאת לא עלתה על דל שפתיו.

ד. דברי אמת הנאמרים מתוך כוונה להזיק: עוד מוסיף ומאלפנו בינה המשגיח הגר”ש וולבה זצ”ל (עלי שור ח”ב שער ד’); טבעי לחשוב, שרק דיבור שיש בו סילוף של העובדות נחשב כשקר, אולם אין זה כך, וגם דיבורים שהם אמת לאמיתה, אלא נאמרים מתוך מניע אישי בכוונה רעה להזיק, הרי הם שייכים ל’משפחת השקר’.

האדמו”ר מקוצק היה ידוע ומפורסם כאיש אמת שאין למעלה ממנו. שאל פעם האדמו”ר מקוצק את תלמידו בעל ‘חידושי הרי”ם’ “כתיב ‘אמת מארץ תצמח’, נשאלת השאלה מה צריך לזרוע בארץ כדי שתצמח האמת…?” ענה התלמיד על אתר: “רק אם נקבור את השקר עמוק עמוק באדמה – אזי תצמח ותפרח האמת…”

ה’ יזכנו להיות מהקוברים את השקר ומתרחקים ממנו, וכך – נזכה לאחוז במידת האמת, ויתקיים בנו מקרא שכתוב “קרוב ה’ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת”, שהלא ה’ אמת, שמו אמת וחותמו אמת – ובודאי אין שייך דביקות בו יתברך אלא האוחזים במידת האמת.

 בברכת שבת שלום ומבורך

בועז ביטון

יו”ר תנועת ש”ס – חבר מועצת העיר

Boazbiton2@gmail.com

השארת תגובה

;
גלילה לראש העמוד
small_c_popup.png

פרסום לעסק שלכם
כל עסק צריך
מבט מקומי

דילוג לתוכן